Regulamin

Regulamin


 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.sanit-dekor.pl jest firma Sanit-dekor  zarejestrowana w Krakowie ul. Bułgarska 38/42 30-409 

NIP: 9442094735  REGON: 122671501

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


  II. Składanie zamówień

  1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.sanit-dekor.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  2. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamówienia na witrynie internetowej www.sanit-dekor.pl. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. W momencie pokwitowania odbioru prawo własności towaru i odpowiedzialność za niego przechodzi na Kupującego.
 3. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia zamówienia przez sklep do realizacji. O potwierdzeniu zamówienia Kupujący jest informowany poprzez sms lub wiadomość e-mail (zgodnie z wcześniejszą deklaracją formy kontaktu).

  5. Zamówienia realizowane są jedynie na terenie Polski.

  6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena zawarta w potwierdzeniu zamówienia.

  7. Firma Sanit-dekor zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

  8. W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep zostaje wygenerowany numer zamówienia. Kupujący o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez sms lub wiadomość e-mailową (zgodnie z wcześniejszą deklaracją formy kontaktu).

  9. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego telefonicznie, numer zamówienia zostaje przekazany ustnie.

  10. Termin realizacji zamówienia (od przyjęcia zamówienia do nadania wysyłki) w standardowym przypadku nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty sprowadzane „na zamówienie” z określonym indywidualnie w opisie terminem realizacji.

  11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w dostawie przesyłek.

  12. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, który uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy.

  13. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, objęte gwarancjami producentów i posiadają instrukcje obsługi oraz wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

  14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych towarów, wprowadzania zmian w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty.


  III. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego/Użytkownika jest Sanit-dekor z siedzibą w Krakowie, adres: 30-409 Kraków, ul. Bułgarska 38/42. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”).
 4. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
 5. w celu wykonywania zawartej z Kupującym umowy sprzedaży;

  b. w celu prowadzenia konta Kupującego;

  c. w celu prowadzenia procedury reklamacyjnej.

 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu prowadzenia konta lub rozpatrzenia sprawy zgłoszonej w formularzu kontaktowym.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego/Użytkownika jest umowa zawarta z Administratorem przez akceptację Regulaminu i/lub obowiązujące przepisy prawa (w tym Rozporządzenie) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, jeżeli zachodzi konieczność obrony praw Administratora lub dochodzenia przez niego roszczeń, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Brak podania danych przez Kupującego będzie skutkować niemożnością wykonania zawartej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

 

 1. Kupujący przy dokonywaniu zakupów podaje dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

 

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Kupującego podmiotom współpracującym przy wykonaniu umowy sprzedaży, w szczególności w celu dostarczenia towaru oraz odbioru płatności za zakupiony towar.

 

 1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, oraz potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi. Po wykonaniu umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone przez Administratora.

 

 1. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zmiany lub zniszczenia.
 2. Kupującemu/Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

 3. prawo dostępu do danych,

  b. prawo do aktualizacji danych,

  c. prawo do żądania usunięcia danych,

  d. prawo do przenoszenia danych,

  e. prawo do sprostowania danych,

  f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

  g. prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych. 


 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego przez Administratora Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Klient który skorzysta z zainstalowanej w sklepie możliwości opiniowania transakcji w Ceneo.pl wyraża dodatkowo zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA swoich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z Rozporządzeniem.


  IV. Dostawy

  1. Dostawa towaru do Kupującego realizowana jest ubezpieczoną przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej. W dniu wysłania towaru Kupujący otrzyma e-mail powiadamiający o wysłaniu towaru.

  2. Koszty przygotowania towaru do wysyłki pokrywa Sprzedający.

  3. W momencie odebrania przesyłki Kupujący powinien sprawdzić ogólny stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń, należy nie odbierać przesyłki i spisać z kurierem protokół szkodowy, w którym należy określić stan przesyłki i wykryte uszkodzenia. W takim przypadku należy też skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub poprzez e-mail.

 


 1. Płatności

  1. Kupujący wybiera dogodną formę płatności podczas wypełniania formularza zamówienia. Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub przy dostawie towaru za pobraniem.

  2. Płatność przelewem /przedpłata/ na rachunek bankowy Sprzedającego 

ING Bank Śląski nr konta: 42105014451000009207053340

W tytule przelewu należy wpisać wygenerowany numer zamówienia przesłany Kupującemu poprzez sms lub wiadomość e-mail (zgodnie z wcześniejszą deklaracją formy kontaktu).

3. Płatność przy dostawie towaru za pobraniem polega na przekazaniu gotówki pracownikowi firmy kurierskiej.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia możliwych form płatności.

 


 1. Gwarancje

  1. Okres gwarancji uzależniony jest od producenta i rodzaju towaru. Informacja o okresie gwarancji zawarta jest w karcie gwarancyjnej danego towaru.

  2. W przypadku niektórych produktów karty gwarancyjne zawierają wymóg montażu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Niezastosowanie się do tego wymogu może grozić utratą gwarancji.

  3. Kupujący otrzymuje kartę gwarancyjną producenta wraz z towarem.


  VII. Zwroty

  1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Kupujący ma obowiązek zawiadomić o tym Sprzedającego drogą mailową lub listem poleconym. Zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do produktów wykonanych na zamówienie (np. wykonanych w innych wymiarach lub kolorze odmiennym niż zawarte w ofercie). 

  2. W przypadku odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży Kupujący powinien w ciągu 14 dni od zawiadomienia Sprzedającego przesłać na adres Sprzedającego zakupiony towar, kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący (ubezpieczona przesyłka kurierska). Sprzedający nie przyjmuje zwrotów przesłanych na jego koszt.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu pod warunkiem, że towar jest w stanie nienaruszonym, nie nosi śladów użytkowania, nie ma uszkodzeń, posiada oryginalne i nieuszkodzone opakowanie producenta, zabezpieczenia towaru oraz dołączone do towaru kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi.

  4. Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu zwracanego towaru Sprzedający prześle do Kupującego fakturę korygująca na zwracany towar. Po potwierdzeniu faktury korygującej Kupujący winien odesłać ją na adres Sprzedającego. Po otrzymaniu potwierdzonej faktury korygującej od Kupującego Sprzedający w ciągu 14 dni dokona zwrotu należności za zwrócony towar na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

  5. Koszty dostawy, koszty odesłania towaru oraz inne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi.

  6. Zwrócony towar, który nie spełnia wymagań zawartych w punkcie 3 paragrafu VII, pozostanie do dyspozycji Kupującego w siedzibie Sprzedającego.


  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  2. Regulamin sklepu dostępny jest na stronie www.sanit-dekor.pl 

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271). 

  4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym www.sanit-dekor.pl.

  5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia przez Kupującego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub błędnego adresu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

  7. Zawartość sklepu internetowego www.sanit-dekor.pl (tj. towary wraz z cenami) nie stanowi oferty handlowej, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

  8. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Informacje prawne

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl